Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên các lớp danh sách xóa tên sinh viên học kỳ II, năm học 2018-2019 
Trường hợp sinh viên có khiếu nại về danh sách xóa tên sinh viên học kỳ II, năm học 2018-2019 thì liên hệ với thời gian và địa điểm như sau:

+ Thời gian: từ 11/4/2019 đến hết ngày 18/04/2019. 
+ Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ (gặp Thầy Tuấn).

Nếu sinh viên không khiếu nại về danh sách xóa tên sinh viên học kỳ II, năm học 2018-2019 trong thời gian quy định thì mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Tải về danh sách xóa tên (xls, 79kb)