1. Quy định:

TT  Nội dung Tải về
  1  Quy định về đánh giá môn học theo quyết định số 1167  (pdf, 22.69 Mb)
  2  Hướng dẫn đánh giá môn học theo quyết định 1167  (pdf, 1.25 Mb)
  3  Quy định đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp  (pdf, 1.49 Mb)
  4  Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ - Quy chế 43  (pdf, 342.6Kb)
  5  Quy định về cố vấn học tập  (rar, 33.19 Kb)
  6  Quy trình thu hoàn trả học phí tại TVU  (pdf, 6.23 Mb)
  7  Quy định về khóa luận tốt nghiệp  (pdf, 2.49 Mb)
  8  Quy chế Học vụ dành cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh  (pdf, 5.77 Mb)

 

2. Biểu mẫu:

TT  Nội dung Tải về
  1
 Biễu mẫu đánh giá môn học theo quyết định 1167 (rar, 63.68 Kb)
  2 
 Sơ đồ phòng học tại TVU (rar, 828.18 Kb)
  3
 Biễu mẫu (Báo nghỉ, Báo bù, Đề nghị xếp thời khóa biểu, Chuyển đổi môn học, ...) (rar, 51.19 Kb)
  4 
 Miễn giảm môn học (rar, 67.59 Kb)
  5  
 Trợ cấp xã hội (rar , 257 KB)