Hướng dẫn viên: Tiến sĩ Hồ Đắc Túc

Khai giảng:

- Lớp 1: Từ ngày 2/2/2018 đến 3/2/2018 - "Kỹ thuật tường thuật và viết tin trên báo in và báo mạng (tiếng Việt)

- Lớp 2: Từ ngày 6/2/2018 đến 7/2/2018 - "Kỹ thuật tường thuật và viết tin trên báo in và báo mạng (Tiếng Anh)

Chi tiết khóa học: