Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên các lớp đến xem danh sách dự kiến điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2019 – 2020 dán tại bảng thông báo và đăng trên trang web của Khoa. Trường hợp sinh viên có khiếu nại về điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2019 – 2020 thì liên hệ với thời gian và địa điểm như sau:

 Thời gian: từ ngày 18 /06/2019 đến hết ngày 01 /07/2020.
 Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ.

Nếu sinh viên không khiếu nại về kết quả xét điểm rèn luyện học kỳ I năm 2019 – 2020 trong thời gian quy định thì mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.


Tải về bảng tổng hợp điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2019-2020