Khoa Ngoại ngữ thông báo đến tất cả sinh viên các nhóm/lớp chưa được tổ chức thi lần 2 các môn Anh văn không chuyên có điểm tổng kết học phần dưới 4.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ) thuộc các nhóm môn học của Khoa Ngoại ngữ quản lý chuyên môn về việc tổ chức thi lần 2