Buổi chia sẻ đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại hội trường Khoa Nông nghiệp, Khu 1.