Mô tả: Tiếng Hàn là một trong những Ngoại ngữ hai (Foreign Language 2) sinh viên ngành ngôn ngữ Anh phải học trong chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh

Nếu sinh viên không chọn Ngoại ngữ 2 khác: Tiếng Hoa hoặc tiếng Pháp. Tổng số tín chỉ đào tạo tiếng Hàn 10 tín chỉ đối với lớp Đại học được chia ra làm 4 học phần từ cơ bản 1 đến cơ bản 4 và 06 tín chỉ đối với lớp Cao đẳng được chia ra làm 2 học phần từ cơ bản 1 đến cơ bản 2.

TIẾNG HÀN 1 (KOREAN 1)

Về kiến thức/About knowledge:
- pronounce some common Korean sounds, intonations, alphabets and so on.
- conjugate verbs in group 1, 2, and 3 in the present tense.
- greet each other, request and give response to time, introduce themselves, families and hobbies.
- use learned words and structures to create their own simple sentences.

Về kỹ năng chuyên môn/About major knowledge:
- write short sentences and read and understand Korean texts of 50-100 words at length.
- use learned language to make conversations.

Tải về chi tiết chương trình đào tạo Ngoại ngữ 2 - tiếng Hàn 1 (doc, 56kb)

TIẾNG HÀN 2 (KOREAN 2)

Về kiến thức/About knowledge:
- pronounce some common Korean sounds, intonations, alphabets and so on.
- conjugate verbs in group 1, 2, and 3 in the present tense.
- greet each other, request and give response to time, introduce themselves, families and hobbies.
- use learned words and structures to create their own simple sentences.

Về kỹ năng chuyên môn/About major knowledge:
- write short sentences and read and understand Korean texts of 50-100 words at length.
- use learned language to make conversations.

Tải về chi tiết chương trình đào tạo Ngoại ngữ 2 - tiếng Hàn 2(doc, 59kb)

TIẾNG HÀN 3 (KOREAN 3)

Về kiến thức/About knowledge:
- pronounce some common Korean sounds, intonations, alphabets and so on.
- make appointments with others, adjust the schedule
- ask others by phone, say things you need.
- use learned words and structures to create their own simple sentences.

Về kỹ năng chuyên môn/About major knowledge:
- write medium-length sentences and read and understand Korean texts of 100-200 words at length.
- use learned language to make conversations.

Tải về chi tiết chương trình đào tạo Ngoại ngữ 2 - tiếng Hàn 3 (doc, 57kb)

TIẾNG HÀN 4 (KOREAN 4)

Về kiến thức/About knowledge:
- pronounce some common Korean sounds, intonations, alphabets and so on.
- explain the weather and the four seasons.
- talk about travel experiences, recommend travel destinations..
- use honorific words to seniors.
- use learned words and structures to create their own simple sentences.

Về kỹ năng chuyên môn/About major knowledge:
- write long sentences and read and understand Korean texts of 200-300 words at length.
- use learned language to make conversations.

Tải về chi tiết chương trình đào tạo Ngoại ngữ 2 - tiếng Hàn 4 (doc, 57kb)


TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

BOOK OF ABSTRACTS

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003123571Your IP:3.238.235.248
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger