Mã số

Ngày thi

Ghi chú

L21

Ngày đánh giá: từ ngày 03/11/2020 đến ngày 08/11/2020

Chi tiết

L22

Ngày đánh giá: từ ngày 09/11/2020 đến ngày 16/11/2020

Chi tiết

L23

Ngày đánh giá: từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Chi tiết

L24

Ngày đánh giá: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

Chi tiết

L25

Ngày đánh giá: từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020

Chi tiết

L26

Ngày đánh giá: từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020

Chi tiết

L27

Ngày đánh giá: từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020

Chi tiết

L28

Ngày đánh giá: từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020

Chi tiết

L29

Ngày đánh giá: từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Chi tiết

LT01

Ngày đánh giá: từ ngày 07/01/2021 đến ngày 07/01/2021

Chi tiết

LT02

Ngày đánh giá: từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Chi tiết

LT03

Ngày đánh giá: từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

Chi tiết

LT04

Ngày đánh giá: từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021

Chi tiết

LT05

Ngày đánh giá: từ ngày 08/03/2021 đến ngày 13/03/2021

Chi tiết

LT06

Ngày đánh giá: từ ngày 15/03/2021 đến ngày 20/03/2021

Chi tiết

LT07

Ngày đánh giá: từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021

Chi tiết

LT08

Ngày đánh giá: từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021

Chi tiết

LT09

Ngày đánh giá: từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

Chi tiết

LT10

Ngày đánh giá: từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

Chi tiết

LT11

Ngày đánh giá: từ ngày 19/04/2021 đến ngày 24/04/2021

Chi tiết

LT12

Ngày đánh giá: từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021

Chi tiết

LT13

Ngày đánh giá: từ ngày 04/05/2021 đến ngày 09/05/2021

Chi tiết

LT14

Ngày đánh giá: từ ngày 10/05/2021 đến ngày 15/05/2021

Chi tiết

LT15

Ngày đánh giá: từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021

Chi tiết

LT16

Ngày đánh giá: từ ngày 24/05/2021 đến ngày 29/05/2021

Chi tiết

LT17

Ngày đánh giá: từ ngày 28/05/2021 đến ngày 02/06/2021

Chi tiết

LT18

Ngày đánh giá: từ ngày 12/08/2021 đến ngày 12/08/2021

Chi tiết

LT19

Ngày đánh giá: từ ngày 15/08/2021 đến ngày 19/08/2021

Chi tiết

LT20

Ngày đánh giá: từ ngày 20/08/2021 đến ngày 25/08/2021

Chi tiết

LT21

Ngày đánh giá: từ ngày 28/08/2021 đến ngày 03/09/2021

Chi tiết

LT22

Ngày đánh giá: từ ngày 10/09/2021 đến ngày 11/09/2021

Chi tiết

LT23

Ngày đánh giá: từ ngày 20/10/2021 đến ngày 30/10/2021

Chi tiết

Add a comment

Mã số

Ngày thi

Ghi chú

L32

Ngày đánh giá: từ ngày 05/11/2019 đến ngày 09/11/2019

Chi tiết

L33

Ngày đánh giá: từ ngày 14/11/2019 đến ngày 21/11/2019

Chi tiết

L34

Ngày đánh giá: từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

Chi tiết

L35

Ngày đánh giá: từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Chi tiết

L36

Ngày đánh giá: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Chi tiết

L37

Ngày đánh giá: từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

Chi tiết

L38

Ngày đánh giá: từ ngày 23/12/2019 đến ngày 31/12/2019

Chi tiết

L39

Ngày đánh giá: từ ngày 02/01/2020 đến ngày 03/01/2020

Chi tiết

L40

Ngày đánh giá: từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Chi tiết

LT01

Ngày đánh giá: từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020

Chi tiết

LT02

Ngày đánh giá: từ ngày 21/05/2020 đến ngày 23/05/2020

Chi tiết

LT03

Ngày đánh giá: từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

Chi tiết

LT04

Ngày đánh giá: từ ngày 04/06/2020 đến ngày 07/06/2020

Chi tiết

LT05

Ngày đánh giá: từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020

Chi tiết

LT06

Ngày đánh giá: từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020

Chi tiết

LT07

Ngày đánh giá: từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

Chi tiết

LT08

Ngày đánh giá: từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

Chi tiết

LT09

Ngày đánh giá: từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

Chi tiết

LT10

Ngày đánh giá: từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

Chi tiết

LT11

Ngày đánh giá: từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020

Chi tiết

LT12

Ngày đánh giá: từ ngày 27/07/2020 đến ngày 31/07/2020

Chi tiết

LT13

Ngày đánh giá: từ ngày 03/08/2020 đến ngày 10/08/2020

Chi tiết

LT14

Ngày đánh giá: từ ngày 08/08/2020 đến ngày 16/08/2020

Chi tiết

LT15

Ngày đánh giá: từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020

Chi tiết

LT16

Ngày đánh giá: từ ngày 27/08/2020 đến ngày 30/08/2020

Chi tiết

LT17

Ngày đánh giá: từ ngày 03/09/2020 đến ngày 12/09/2020

Chi tiết

LT18

Ngày đánh giá: từ ngày 15/09/2020 đến ngày 17/09/2020

Chi tiết

LT19

Ngày đánh giá: từ ngày 18/09/2020 đến ngày 18/09/2020

Chi tiết

LT20

Ngày đánh giá: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020

Chi tiết

Add a comment

Mã số

Ngày thi

Ghi chú

L31

Ngày đánh giá: từ ngày 06/10/2018 đến ngày 10/10/2018

Chi tiết

L32

Ngày đánh giá: từ ngày 25/10/2018 đến ngày 27/10/2018

Chi tiết

L33

Ngày đánh giá: từ ngày 08/11/2018 đến ngày 10/11/2018

Chi tiết

L34

Ngày đánh giá: từ ngày 21/11/2018 đến ngày 27/11/2018

Chi tiết

L35

Ngày đánh giá: từ ngày 30/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Chi tiết

L36

Ngày đánh giá: từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/11/2018

Chi tiết

L37

Ngày đánh giá: từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

Chi tiết

L38

Ngày đánh giá: từ ngày 17/12/2018 đến ngày 24/12/2018

Chi tiết

L39

Ngày đánh giá: từ ngày 25/12/2018 đến ngày 28/12/2018

Chi tiết

L40

Ngày đánh giá: từ ngày 02/01/2019 đến ngày 06/01/2019

Chi tiết

L41

Ngày đánh giá: từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

Chi tiết

LT1

Ngày đánh giá: từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

Chi tiết

LT2

Ngày đánh giá: từ ngày 19/01/2019 đến ngày 25/01/2019

Chi tiết

LT3

Ngày đánh giá: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 24/01/2019

Chi tiết

LT4

Ngày đánh giá: từ ngày 14/02/2019 đến ngày 25/02/2019

Chi tiết

LT5

Ngày đánh giá: từ ngày 26/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Chi tiết

LT6

Ngày đánh giá: từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

Chi tiết

LT7

Ngày đánh giá: từ ngày 14/03/2019 đến ngày 20/03/2019

Chi tiết

LT8

Ngày đánh giá: từ ngày 21/03/2019 đến ngày 24/03/2019

Chi tiết

LT9

Ngày đánh giá: từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019

Chi tiết

LT10

Ngày đánh giá: từ ngày 03/04/2019 đến ngày 06/04/2019

Chi tiết

LT11

Ngày đánh giá: từ ngày 09/04/2019 đến ngày 12/04/2019

Chi tiết

LT12

Ngày đánh giá: từ ngày 17/04/2019 đến ngày 21/04/2019

Chi tiết

LT13

Ngày đánh giá: từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019

Chi tiết

LT14

Ngày đánh giá: từ ngày 02/05/2019 đến ngày 05/05/2019

Chi tiết

LT15

Ngày đánh giá: từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019

Chi tiết

LT16

Ngày đánh giá: từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

Chi tiết

LT17

Ngày đánh giá: từ ngày 19/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Chi tiết

LT18

Ngày đánh giá: từ ngày 27/05/2019 đến ngày 31/05/2019

Chi tiết

LT19

Ngày đánh giá: từ ngày 01/06/2019 đến ngày 09/06/2019

Chi tiết

LT20

Ngày đánh giá: từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

Chi tiết

LT21

Ngày đánh giá: từ ngày 17/06/2019 đến ngày 21/06/2019

Chi tiết

LT22

Ngày đánh giá: từ ngày 01/07/2019 đến ngày 09/07/2019

Chi tiết

LT23

Ngày đánh giá: từ ngày 10/07/2019 đến ngày 15/07/2019

Chi tiết

LT24

Ngày đánh giá: từ ngày 16/07/2019 đến ngày 18/07/2019

Chi tiết

LT25

Ngày đánh giá: từ ngày 31/07/2019 đến ngày 03/08/2019

Chi tiết

LT26

Ngày đánh giá: từ ngày 10/08/2019 đến ngày 10/08/2019

Chi tiết

LT27

Ngày đánh giá: từ ngày 14/08/2019 đến ngày 21/08/2019

Chi tiết

LT28

Ngày đánh giá: từ ngày 04/09/2019 đến ngày 16/09/2019

Chi tiết

LT29

Ngày đánh giá: từ ngày 21/09/2019 đến ngày 26/09/2019

Chi tiết

LT30

Ngày đánh giá: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 02/10/2019

Chi tiết

LT31

Ngày đánh giá: từ ngày 26/10/2019 đến ngày 02/11/2019

Chi tiết

Add a comment

Mã số

Ngày thi

Ghi chú

L31

Ngày đánh giá: từ ngày 25/09/2017 đến ngày 27/09/2017

Chi tiết

L32

Ngày đánh giá: từ ngày 18/10/2017 đến ngày 19/10/2017

Chi tiết

L33

Ngày đánh giá: từ ngày 26/10/2017 đến ngày 26/10/2017

Chi tiết

L34

Ngày đánh giá: từ ngày 02/11/2017 đến ngày 04/11/2017

Chi tiết

L35

Ngày đánh giá: từ ngày 09/11/2017 đến ngày 12/11/2017

Chi tiết

L36

Ngày đánh giá: từ ngày 16/11/2017 đến ngày 16/11/2017

Chi tiết

L37

Ngày đánh giá: từ ngày 22/11/2017 đến ngày 23/11/2017

Chi tiết

L38

Ngày đánh giá: từ ngày 29/11/2017 đến ngày 01/12/2017

Chi tiết

L39

Ngày đánh giá: từ ngày 29/11/2017 đến ngày 10/12/2017

Chi tiết

L40

Ngày đánh giá: từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Chi tiết

L41

Ngày đánh giá: từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

Chi tiết

L42

Ngày đánh giá: từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Chi tiết

L43

Ngày đánh giá: từ ngày 28/12/2017 đến ngày 07/01/2018

Chi tiết

L44

Ngày đánh giá: từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

Chi tiết

L45

Ngày đánh giá: từ ngày 15/01/2018 đến ngày 22/01/2018

Chi tiết

LT2

Ngày đánh giá: từ ngày 19/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Chi tiết

LT3

Ngày đánh giá: từ ngày 24/01/2018 đến ngày 27/01/2018

Chi tiết

LT4

Ngày đánh giá: từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018

Chi tiết

LT5

Ngày đánh giá: từ ngày 01/03/2018 đến ngày 07/03/2018

Chi tiết

LT6

Ngày đánh giá: từ ngày 13/03/2018 đến ngày 17/03/2018

Chi tiết

LT7

Ngày đánh giá: từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

Chi tiết

LT8

Ngày đánh giá: từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018

Chi tiết

LT9

Ngày đánh giá: từ ngày 07/04/2018 đến ngày 14/04/2018

Chi tiết

LT10

Ngày đánh giá: từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

Chi tiết

LT11

Ngày đánh giá: từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018

Chi tiết

LT12

Ngày đánh giá: từ ngày 02/05/2018 đến ngày 05/0/2018

Chi tiết

LT13

Ngày đánh giá: từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/0/2018

Chi tiết

LT14

Ngày đánh giá: từ ngày 12/05/2018 đến ngày 18/05/2018

Chi tiết

LT15

Ngày đánh giá: từ ngày 20/05/2018 đến ngày 27/05/2018

Chi tiết

LT16.1

Ngày đánh giá: từ ngày 28/05/2018 đến ngày 02/06/2018

Chi tiết

LT16.2

Ngày đánh giá: từ ngày 30/05/2018 đến ngày 30/05/2018

Chi tiết

LT17

Ngày đánh giá: từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018

Chi tiết

LT18

Ngày đánh giá: từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018

Chi tiết

LT19

Ngày đánh giá: từ ngày 18/06/2018 đến ngày 23/06/2018

Chi tiết

LT20

Ngày đánh giá: từ ngày 28/06/2018 đến ngày 28/06/2018

Chi tiết

LT21

Ngày đánh giá: từ ngày 03/07/2018 đến ngày 07/07/2018

Chi tiết

LT22

Ngày đánh giá: từ ngày 09/07/2018 đến ngày 14/07/2018

Chi tiết

LT23

Ngày đánh giá: từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

Chi tiết

LT24

Ngày đánh giá: từ ngày 27/07/2018 đến ngày 28/07/2018

Chi tiết

LT25

Ngày đánh giá: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 04/08/2018

Chi tiết

LT26

Ngày đánh giá: từ ngày 13/08/2018 đến ngày 17/08/2018

Chi tiết

LT27

Ngày đánh giá: từ ngày 18/08/2018 đến ngày 18/08/2018

Chi tiết

LT28

Ngày đánh giá: từ ngày 29/08/2018 đến ngày 30/08/2018

Chi tiết

LT29

Ngày đánh giá: từ ngày 08/09/2018 đến ngày 08/09/2018

Chi tiết

LT30

Ngày đánh giá: từ ngày 15/09/2018 đến ngày 15/09/2018

Chi tiết

Add a comment

TUYỂN SINH ĐH - CĐ 2023

SV SFL THỜI KỲ HỘI NHẬP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Đăng ký nhận tin

Điền thông tin email để nhận tin và sự kiện

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ

Số lượt truy cập

0003123400Your IP:3.238.235.248
Gọi 0918702817
Chat Zalo:0918702817
Facebook Messenger